Obchodní podmínky

WOODCUT PRINTING

obchodní společnosti MAGENTA, s.r.o., IČO: 44 463 278, se sídlem Stará vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, spoločnosť zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sro, v.č. 104765/B, DIČ: 2022716597, IČ DPH: SK 2022716597, telefon: 0042132/7441036, fax: 0042132/7441037, e-mail: magenta@magenta-tn.sk pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodcutprinting.cz

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MAGENTA, s.r.o., IČO: 44 463 278, se sídlem Stará vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sro, v.č. 104765/B, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.woodcutprinting.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Čl. 2 Smluvní strany

2.1. Provozovatelem e-shopu a zároveň prodávajícím je obchodní společnost MAGENTA, s.r.o., IČO: 44 463 278, se sídlem Stará vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sro, v.č. 104765/B, která prostřednictvím e-shopu nabízí a prodává zboží kupujícímu.

2.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím e-shopu objednává zboží od kupujícího.

2.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Čl. 3 Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je ilustračního a informativního charakteru. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude vnímat kupující ve skutečnosti a je závislé, mimo jiné, i na kvalitě použitého monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží uvedeném v e-shopu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce po jejím dokončení jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Čl. 4 Cena zboží a platební podmínky

4.1. Dodání zboží se uskuteční za kupní cenu (dále jen “cena”), která je platná v den uzavření smlouvy, tak jak jsou uvedeny na internetové stránce e-shopu. Cena obsahuje hodnotu dodaného zboží, poplatek za zpracování dat, balné a přepravní náklady / poštovné / včetně všech daní a jiných součástí ceny. Všechny ceny jsou uváděny v českých korunách (CZK). Cena zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) platnou v okamžiku dodání zboží. Ceny během akcí jsou na internetové stránce e-shopu zobrazováno jako akční. Kupující má možnost před zadáním objednávky se seznámit s celkovou cenou objednávky.

4.2. Kupující si při zadání objednávky může vybrat jeden z následujících způsobů platby:

4.2.1. platba předem bankovním převodem – kupující uhradí kupní cenu na základě platebního příkazu k úhradě, který obsahuje potřebné údaje na zrealizování bankovního převodu, který mu zašle prodávající po zadání objednávky,

4.2.2 platba platební kartou online – kupující uhradí kupní cenu přes internetový portál provozovaný bankou,

4.2.3. platba při osobním převzetí zboží – kupující uhradí kupní cenu v hotovosti na zvoleném výdejním místě prodávajícího. Platba za zboží při osobním převzetí zboží je možná pouze při objednávkách do maximální kupní ceny 200, – EUR.

4.3. Kupující si způsob platby vybírá při sestavování objednávky. Ne všechny způsoby platby jsou dostupné pro všechny způsoby dopravy. E-shop automaticky při sestavování objednávky umožní vybrat takový způsob platby, který je v dané konfiguraci možný.

4.4. Zvolený způsob platby je možné měnit pouze po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

4.5. Prodávající vydává dárkové a slevové poukázky. Dárkové poukázky mohou být vydány v konkrétní nominální hodnotě a je možné je použít na zaplacení kupní ceny za objednávku. Slevové poukázky mohou být vydány na různé procentuální nebo nominální hodnoty, o které lze snížit kupní cenu zboží při objednávce.

4.6. Poukázky:

4.6.1 je možné jednorázově použít na nákup zboží v e-shopu a nelze je vyměnit za hotovost,

4.6.2 jsou platné do dne vyznačeného na poukázce,

4.6.3. je možné použít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu a nelze je uplatnit po částech,

4.6.4. pokud je celková kupní cena nákupu vyšší než hodnota poukázky, kupující doplatí zbytek částky jiným způsobem,

4.6.5. pokud je celková kupní cena nižší než hodnota poukázky, zbytek hodnoty bez náhrady přepadává,

4.6.6. jsou přenosné a lze je vzájemně kombinovat,

4.6.7. mohou obsahovat další podmínky jejich použití (např. mimo akčního zboží, apod.).

Čl. 5 Přeprava a dodání zboží

5.1. Zboží je možné dodat pouze v rámci České republiky.

5.2. Obvyklá dostupnost zboží je uvedena u každého zboží na internetové stránce e-shopu a přibližný termín dodání zboží bude uveden u každého zboží při zadávání objednávky. Prodávající je oprávněn realizovat dodání zboží i ve formě částečných dodávek, jakož i před termínem dodání uvedeným v objednávce. Stejně při osobním odběru je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před termínem dodání uvedeným v objednávce nebo na převzetí části objednávky. Kupující si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty dodání objednávky z důvodů, které nastanou mimo vůle prodávajícího nebo jsou způsobeny mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (např. Vyšší moc, okolnosti vylučující odpovědnost, technické závady, prostoje apod.). Pokud pro existenci důvodů podle předchozí věty není prodávající s to zhotovit a dodat zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, obě strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, přičemž v takovém případě nemá ani jedna strana nárok na náhradu takto vzniklé škody. Strany si vrátí poskytnuté plnění do 14 dnů od účinnosti odstoupení.

5.3. Kupující si při sestavování objednávky v e-shopu zvolí způsob doručení objednávky z následujících možností:

5.3.1 osobní odběr na výdejním místě – zboží si kupující převezme osobně v některém z dostupných výdejních míst prodávajícího v rámci jejich běžných otevíracích hodin. Při sestavování objednávky jsou kupujícímu nabídnuty na výběr dostupná výdejní místa. Prodávající informuje kupujícího o tom, že objednávka je připravena k vyzvednutí e-mailem a kupující je povinen si převzít zboží do 7 pracovních dní od odeslání takové informace. Zboží je možné převzít maximálně do 1 měsíce ode dne odeslání informace o tom, že zboží je připraveno k převzetí. Po této lhůtě může být zboží skartované, čímž však nezaniká nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny i případné náhrady škody,

5.3.2 kurýr – prodávající doručí objednávku kupujícímu prostřednictvím kurýra, respektive vlastními prostředky prodávajícího,

5.3.3. Zásilkovna – prodávající doručí objednávku kupujícímu prostřednictvím Zásilkovny v některém z dostupných výdejních míst Zásilkovny v rámci jejich běžných otevíracích hodin. Při sestavování objednávky jsou kupujícímu nabídnuty na výběr dostupná výdejní místa. Prodávající informuje kupujícího o tom, že objednávka je připravena k vyzvednutí e-mailem a kupující je povinen si převzít zboží dle obchodních podmínek Zásilkovny.

5.4. V případě doručování objednávky kurýrem nebo přes Zásilkovnu prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží v den jeho zaslání nebo předání kurýrovi. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení, respektive přítomen na adrese doručení a pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat prodávajícího a dohodnout s ním náhradní termín doručení. V případě doručení objednávky prostřednictvím Zásilkovny je kupující povinen vyzvednout balík v úložné lhůtě.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Pokud kupující poruší uvedené povinnosti a zmaří doručení zboží, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na neúspěšné doručení zboží, čímž však nezaniká nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny.

5.7. Cena za doručení objednávky na místo určené kupujícím pro jednotlivé způsoby dopravy je závislá na zvoleném způsobu dopravy, způsobu platby, druhu zboží, hmotnosti, rozměrů a ceny. Aktuální cena za doručení se vypočítává při sestavování objednávky. Všeobecný ceník dopravy je uveden v samostatné příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.

5.8. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Čl. 6 Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele proto není možno vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení neplatí v případech reklamace vinou prodávajícího – například poškození nebo záměna zboží. V těchto případech je kupujícímu dodáno zboží nové, vráceno plnění, nebo poskytnuta kompenzace na které se obě strany dohodnou.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Čl. 7 Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Čl. 8 Další práva a povinnosti kupních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. 9 Ochranna osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu zveřejněném na této stránce.

Čl. 10 Autorská práva, trestní právo

Za obsah přenášených obrazových souborů odpovídá výlučně kupující. Při všech takových souborech doručených prodávajícímu, jakož i při archivaci obrazových dat se předpokládá, že kupující vlastní potřebné autorská, značková nebo jiná práva duševního vlastnictví a zejména, že je oprávněn s těmito obrazovými daty nakládat a duplikovat je. Následky z případného porušení těchto práv nese sám kupující. Kupující současně s odesláním objednávky prohlašuje, že obsah přenášených obrazových souborů neporušuje žádná práva duševního vlastnictví, ani jiné obecně závazné právní předpisy, včetně trestných, především se jím neporušují předpisy proti šíření dětské pornografie. Pokud by prodávající nabyl důvodnou obavu o porušení tohoto prohlášení, podá neprodleně oznámení příslušným orgánům. V takovém případě je prodávající zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Kupující není oprávněn započítávat své pohledávky vůči pohledávkám Prodávajícího.

11.2. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny celé objednávky.

11.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Přílohy obchodních podmínek tvoří všeobecný ceník dopravy.

Príloha č. 1 – Všeobecný ceník dopravy

Druh dopravy Cena za dopravu při nákupu do (vrátaně) 1650 CZK Cena za dopravu při nákupu nad 1650 CZK
Kurýr GLS 300 CZK 0 CZK
Zásilkovna* 100 CZK 0 CZK
Osobní odběr v Trenčíne (WoodCut Printing, M. R. Štefánika 120, 911 01 Trenčín) 0 CZK 0 CZK

* maximální možný rozměr 60 x 40 cm